Recommended Posts

Привожу Положение про здачу на право ношения Крапового берета, по которому сейчас сдает спецназ ВВ МВД Украины. Приношу извенения, что на украинском языке. Если кто-то не поймет переведу :)


ПОЛОЖЕННЯ
про здачу кваліфікаційних іспитів особовим складом підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України на право носити Краповий берет


1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає вимоги щодо рівня підготовки особового складу підрозділів спеціального призначення внутрішніх військ МВС України на право носити Краповий берет, як символу честі, відваги та професіоналізму військовослужбовців.
1.2. Система організаційної роботи з підготовки та здачі кваліфікаційних іспитів на право носити Краповий берет у військових частинах та підрозділах спрямована на підвищення як професійної підготовки окремих військовослужбовців, так і бойової готовності військових частин та підрозділів в цілому, створення стимулу для виховання високих професійних і моральних якостей військовослужбовців, підтримання високої військової дисципліни та статутного порядку серед особового складу.
1.3. Організація здачі кваліфікаційних іспитів військовослужбовцями на право носити Краповий берет проводиться один раз на рік, а їх результати затверджуються наказом командувача внутрішніх військ МВС України. Краповий берет носиться з повсякденною, парадною та польовою формою одягу. Військовослужбовцю, який має Краповий берет, дозволяється звільнення в запас у береті.
1.4. Військовослужбовцям, які вибороли право носити Краповий берет, видається посвідчення встановленого зразка та спеціальний нагрудний знак відповідної кваліфікації.

2. Рада Крапових беретів

2.1. Рада Крапових беретів створюється при Головному управлінні внутрішніх військ МВС України, управліннях територіальних командувань та військових частинах. До складу Ради входять військовослужбовці, які мають право носіння Крапових беретів.
2.2. Головною метою Ради Крапових беретів є надання командувачу внутрішніх військ МВС України, начальникам управлінь територіальних командувань, командирам військових частин та підрозділів допомоги у реалізації рішень з питань службово-бойової діяльності підрозділів спеціального призначення та забезпечення їх життєдіяльності.
2.3. Основні завдання Ради Крапових беретів:
координувати та направляти діяльність військовослужбовців внутрішніх військ, які мають право носіння Крапового берету, на підготовку особового складу підрозділів спеціального призначення до виконання службово-бойових завдань;
брати участь у розробці нормативно-правової бази щодо соціального захисту інтересів особового складу підрозділів спеціального призначення;
захищати інтереси військовослужбовців, які мають право носити Краповий берет та військовослужбовців підрозділів спеціального призначення;
обговорювати та подавати на розгляд командування внутрішніх військ пропозиції щодо покращання якості підготовки та службово-бойового застосування підрозділів спеціального призначення, а також їх матеріально-технічного забезпечення;
удосконалювати систему організації і проведення кваліфікаційних випробувань на право носіння Крапового берету;
проводити шефську роботу в різних організаціях та навчальних закладах з патріотичного виховання молоді;
брати участь у культурному та спортивному житті військових частин;
проводити роботу з популяризації традицій військовослужбовців підрозділів спеціального призначення;
через військкомати, а також безпосередньо підтримувати постійний зв'язок з військовослужбовцями, звільненими в запас, які мають Крапові берети, залучати їх до співпраці з питань діяльності Ради;
здійснювати взаємодію з іншими аналогічними громадськими організаціями військових формувань і правоохоронних органів України та СНД.
2.4. Голова Ради Крапових беретів, його заступник та секретар обираються на засіданні шляхом закритого голосування, більшістю голосів від кворуму членами Ради строком на 1 рік.
2.5. Засідання Ради Крапових беретів вважається правомірним у випадку присутності на ньому не менш ніж 50% від списочного складу Ради.
2.6. Голова Ради Крапових беретів зобов'язаний звітувати про виконання роботи перед її членами.
2.7. Засідання Ради Крапових беретів проводяться не менше одного разу на півріччя, а також перед проведенням кваліфікаційних випробувань та після них. У разі потреби можуть проводитися позачергові збори.
2.8. При проведенні засідання усі його члени мають рівні права, право голосу має також начальник управління територіального командування, командир з'єднання та військової частини (якщо він навіть не є власником Крапового берета).
2.9. Власники Крапових беретів, звільнені в запас, є почесними членами Ради та на її запрошення можуть брати участь у засіданнях.

3. Права і обов'язки членів Ради Крапових беретів

3.1. Членами Ради можуть бути військовослужбовці внутрішніх військ МВС, які мають право носіння Крапових беретів та виконують вимоги цього Положення.
3.2. Члени Ради Крапових беретів зобов'язані:
виконувати вимоги цього Положення та рішення Ради Крапових беретів;
бути взірцем у виконанні службових обов'язків;
мати високі морально-етичні якості;
надавати допомогу військовослужбовцям підрозділів спеціального призначення в засвоєнні військової спеціальності;
надавати допомогу командуванню внутрішніх військ та військової частини в укріпленні військової дисципліни та правопорядку;
брати активну участь у спортивному житті військової частини;
бути у постійній готовності до виконання службово-бойових завдань;
постійно працювати над удосконаленням особистої професійної підготовленості;
володіти всіма видами стрілецької зброї, тактикою дій підрозділів спецпризначення, прийомами рукопашного бою;
боротися за честь внутрішніх військ МВС, брати участь у підготовці військовослужбовців до здачі кваліфікаційного іспиту на право носити Краповий берет;
систематично брати участь у засіданнях Ради Крапових беретів.
3.3. Члени Ради Крапових беретів мають право:
брати участь у проведенні засідань Ради Крапових беретів;
вибирати і бути обраними в керівні органи Ради Крапових беретів;
вносити пропозиції з питань діяльності Ради Крапових беретів та брати участь у їх обговоренні;
брати участь в організації проведення кваліфікаційних іспитів на право носити Краповий берет;
брати участь у проведенні навчально-методичних зборів з військовослужбовцями підрозділів спеціального призначення;
вносити пропозиції в методику проведення бойової та спеціальної підготовки підрозділів спеціального призначення.

4. Кваліфікаційні іспити на право носити Краповий берет

Кваліфікаційні іспити на право носити Краповий берет проводяться в два етапи:
І етап - попередня перевірка військовослужбовців за програмою та нормативами кваліфікаційних іспитів згідно з вимогами цього Положення за місцем проходження військової служби. За підсумками результатів відбираються військовослужбовці для участі у другому етапі;
II етап — здача військовослужбовцями кваліфікаційних іспитів комісії ГУВВ МВС України. За підсумками результатів другого етапу військовослужбовцям надається право носити Краповий берет за умови виконання встановлених нормативів та вимог.
Здача кваліфікаційних іспитів першого і другого етапів проводиться у вигляді змагань серед військовослужбовців.
4.1. Порядок допуску військовослужбовців до І етапу іспитів
До іспитів допускаються військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та військовослужбовці строкової служби, які прослужили не менше 6 місяців у підрозділах спеціального призначення і добровільно виявили бажання здавати іспити, не мають дисциплінарних стягнень, позитивно характеризуються по службі та мають рівень професійної підготовки з усіх предметів навчання з оцінкою не нижче "добре", а з тактичної підготовки військ, вогневої та фізичної підготовки - "відмінно".
Всі кандидати, які виявили бажання пройти іспити, розглядаються на загальному зібранні військовослужбовців підрозділу та Ради Крапових беретів військової частини. На підставі рапорту командира підрозділу та клопотання Ради Крапових беретів командир військової частини приймає рішення про допуск військовослужбовців до іспитів. Кожному учаснику, який допущений до іспитів, створюються умови для підготовки протягом двох тижнів. Командир підрозділу несе особисту відповідальність за підготовку військовослужбовця до іспитів.
Організація кваліфікаційних іспитів покладається на командирів військових частин та підрозділів спеціального призначення.
Для організації та проведення іспитів у військовій частині наказом командира призначається кваліфікаційна комісія в такому складі:
голова комісії - командир військової частини або його заступник;
члени комісії - начальник фізичної підготовки та спорту, інструктор фізичної і спеціальної підготовки, офіцери, які мають право носіння Крапового берету, лікар, а також інші посадові особи та фахівці, які необхідні для організації, проведення та забезпечення іспитів.
До кваліфікаційної комісії на кожного кандидата повинні бути подані наступні документи:
рапорт військовослужбовця - кандидата для здачі іспитів;
протокол засідання загальних зборів військовослужбовців підрозділу;
клопотання Ради Крапових беретів військової частини;
висновок медичної комісії про стан здоров'я та допуск кандидата до іспитів;
копія оціночної відомості з основних предметів навчання затверджену та завірену встановленим порядком;
службова картка або витяг з неї.
4.2. Порядок допуску військовослужбовців до II етапу та організація і проведення іспитів
До другого етапу здачі кваліфікаційних іспитів допускаються військовослужбовці за списком, який подається на ім’я командувача внутрішніх військ начальниками управлінь територіальних командувань та командирами військових частин центрального підпорядкування. Командувач віддає розпорядження голові Ради Крапових беретів при ГУВВ МВС України про розгляд питань щодо допуску кандидатів до іспитів. Засідання Ради Крапових беретів з відбору кандидатів проводиться за місяць до проведення кваліфікаційних іспитів. Після проведення засідання та затвердження списку кандидатів голова Ради Крапових беретів подає рапорт на ім'я командувача внутрішніх військ з клопотанням про допуск військовослужбовців до випробувань та дозвіл на проведення кваліфікаційних іспитів на право носіння Крапового берета. Після чого віддається наказ командувача внутрішніх військ, яким затверджується список кандидатів та вказується порядок і термін здачі випробувань, а також затверджується склад комісії від ГУВВ МВС України.
Всі учасники, які допущені до другого етапу, в обов'язковому порядку зобов'язані пройти навчально-тренувальний збір тривалістю не менше 15 діб з підготовки до іспитів та поглиблене медичне обстеження з допуску до іспитів.
З прибуттям до місця проведення кваліфікаційних іспитів кожен учасник повинен пройти мандатну комісію по допуску до змагань. До мандатної комісії подаються наступні документи: заявка встановленого зразка від кожної військової частини; протоколи попередніх кваліфікаційних іспитів за місцем проходження служби за кожного учасника з усіх вправ; витяг із журналу обліку предметів бойової підготовки з оцінкою кожного військовослужбовця; витяг із службової картки. Крім того, кожен учасник повинен мати військову та спортивну форму одягу, необхідний інвентар та екіпіровку, а також зброю (АК, ПМ) та набої до неї відповідно до вимог Положення та правил виконання вправ.
Для проведення іспитів наказом командувача внутрішніх військ призначається кваліфікаційна комісія у складі: голови, заступника, секретаря та її членів. Головою комісії призначається перший заступник командувача внутрішніх військ МВС України, інші члени комісії призначаються із числа фахівців фізичної підготовки та спорту, військовослужбовців, які мають право носити Краповий берет, а також фахівців фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України та спортивних федерацій.
На кожному етапі члени кваліфікаційної комісії оцінюють іспити та заносять у протокол результати виконання вправ, прийомів та дій. Всі етапи оцінюються в бальній системі згідно з таблицею (додається). У разі не-виконання мінімальних порогових нормативів та вимог у будь-якій вправі учасник до подальшої здачі кваліфікаційних іспитів не допускається.
Кваліфікаційні іспити проводяться один раз на рік. Після кожного етапу іспитів та по їх закінченню проводиться засідання кваліфікаційної комісії, на якому затверджуються результати та приймається рішення про допуск військовослужбовців до наступного етапу іспитів або виконання нормативів на право носити Краповий берет.

5. Зміст та умови виконання кваліфікаційних іспитів

Подолання смуги перешкод
Форма одягу - польова. Замість головного убору дозволяється косинка. Кожен учасник долає смугу перешкод за умовами загально-контрольної вправи з бігом на 400 м. (НФП-87) Послідовність виконання вправи: біг 200 м вздовж смуги перешкод (100 м в одному та в зворотному напрямку); подолання перешкод за умовами загально-контрольної вправи без метання гранат (цегляна стінка в одну та іншу сторони долається довільним способом). Рів в одну та іншу сторону долається шириною 2,5 м. Для подолання кожної перешкоди надається три спроби. При неподоланні однієї з перешкод, учасник знімається з подальшої здачі іспитів. Під час виконання вправи забороняється будь-яке лідерство учасника (супроводження його попереду або збоку) та надання йому будь-якої сторонньої допомоги. При порушенні цього правила, учасник знімається з подальшої здачі іспитів. У разі поломки перешкоди, учаснику надається повторний старт у цей самий день. Кожен учасник повинен мати на спині та грудях номер розміром 30 х 20 см. Старт – парний, згідно з жеребкуванням. Під час виконання вправи та на фініші учасник повинен бути в установленій формі одягу.
Бали за виконання вправи нараховуються згідно з таблицею (додається).
Максимально допустимий час на виконання вправи (мінімальний пороговий рівень) – 2 хв. 47 сек., для учасників, власна вага яких не перевищує 80 кг., та 2 хв. 57 сек., для учасників, власна вага яких понад 80 кг.
Особиста першість серед учасників визначається за найбільшою кількістю балів, нарахованих згідно з таблицею відповідно до показаного часу. У разі однакової суми балів у двох та більше учасників перевага віддається учаснику, який стартував раніше згідно з жеребкуванням.

Комбінована силова вправа на перекладині
Форма одягу - польова, без головного убору. Кожен учасник змагань виконує послідовно наступні вправи на перекладині: вис хватом зверху, підтягування, підйом переворотом, підйом силою, піднімання ніг до перекладини. Виконання чотирьох вправ складає один цикл. Вправи повторюються, дотримуючись послідовності, на максимальну кількість разів. Загальний час на виконання комбінованої вправи - 5 хв. Час між виконанням окремих вправ - не більше 3 сек., між циклами - не більше 5 сек. При підтя-гуванні - підборіддя вище перекладини; при підніманні ніг до перекладини - ноги торкаються грифа; опускання в положення вису виконується довільним способом. При положенні вису та опору зверху перекладини - руки прямі. Дозволяється згинання та розведення ніг, відхилення тіла від нерухомого положення, виконання рухів махом та ривком.
Мінімальний пороговий рівень виконання вправи – 7 циклів (для військовослужбовців власна вага яких не перевищує 80 кг) та 5 циклів (для військовослужбовців власна вага яких понад 80 кг).
Бали за виконання вправи нараховуються згідно з таблицею.
Особиста першість визначається за найбільшою сумою балів. У разі однакової суми балів у двох та більше учасників перевага віддається військовослужбовцю, в якого більша власна вага.

Воєнізований крос зі стрільбою з автомата і пістолета та подолання природних і штучних перешкод
Змагання проводяться на дистанції довжиною 8 - 10 км на середньо пересіченій місцевості з подоланням природних та штучних перешкод зі стрільбою з автомата і пістолета.
Форма одягу учасників змагань польова із захисним бронежилетом (Модуль-ВВ), з автоматом та підсумком із двома магазинами, пістолетом (ПМ) із одним магазином, протигазом. Замість головного убору дозволяється використовувати косинку. Кожен учасник повинен мати подвійний нагрудний номер.
Старт і фініш обладнуються в одному місці. Старт – груповий
(5-7 чол.), фініш - довільний. Під час виконання вправи від старту до фінішу учасники повинні бути в установленій формі одягу та екіпіровці, а зброя на запобіжнику. Виконання стрільби проводиться після подолання половини дистанції.
Учасники змагань ведуть стрільбу з автомата з положення лежачи та стоячи по мішені № 4 на відстані 100 м. Стрільба з пістолета (ПМ) ведеться по мішені № 4 на відстані 25 м. При виконанні стрільб - на кожного учасника окрема мішень, номер якої відповідає його нагрудному номеру.
Учасники перед лінією вогню отримують магазин, споряджений шістьма набоями для автомата Калашникова (АК) та трьома набоями для пістолета (ПМ), і за вказівкою судді займають місце та готуються до виконання стрільби. Вогонь відкривається по мірі готовності учасника самостійно. Залікова стрільба виконується шістьма пострілами з автомата (три постріли з положення лежачи і три постріли з положення стоячи) та трьома пострілами з пістолета. За самостійне спорядження магазину додатковим набоєм учасник знімається з подальшої участі у змаганнях і всі його бали анулюються. Після виконання стрільби та огляду зброї суддя вилучає магазин та подає команду на продовження бігу. Зброя на запобіжнику. При стрільбі дозволяється використовувати ремінь автомата та опір магазином у землю. Стрільба з пістолета виконується однією або двома руками. Всі дії зі зброєю учасники виконують самостійно.
Якщо учасник замість одиночних пострілів розпочав ведення вогню чергами (вправа з АК), то стрільба йому зараховується, але не більше трьох пострілів з кожного положення. За кожен промах у стрільбі учаснику нараховується 20 сек. штрафного часу.
Під час виконання вправи будь-яка допомога або взаємодопомога забороняється.
При порушенні будь-яких умов виконання вправи учасник знімається з подальшої здачі іспитів.
Максимально допустимий час відставання від середнього результату 20% кращих учасників – 2 хв. 32 сек. (для військовослужбовців власна вага яких не перевищує 80 кг) та 4 хв. 26 сек. (для військовослужбовців власна вага яких понад 80 кг).
Бали за виконання вправи нараховуються згідно з таблицею.
Особисте місце визначається за більшою сумою балів, нарахованих учасникові. У разі однакового часу перевага надається учасникові, в якого кращий результат у стрільбі за результатами двох вправ, далі з АК.

Виконання стрільб з бойової зброї
Вправа з АК
Вправа АК-3 виконується з автомата Калашникова. Форма одягу - польова. Стрільба проводиться на дистанції 100 м по мішені № 4 (грудна фігура з колами) з трьох положень: лежачи, з коліна та стоячи. Для виконання вправи учасник отримує три пробних та п'ятнадцять залікових набоїв.
Порядок виконання вправи: учасники на вогневому рубежі самостійно готуються до виконання вправи. По їх готовності суддя подає команду на ведення вогню. По команді "ВОГОНЬ" вмикається хронометр і учасники починають стрільбу, спочатку пробну серію лежачи, а потім залікову серію послідовно з положення лежачи, з коліна та стоячи - по п'ять одиночних пострілів. Час залікової стрільби лежачи - 3 хв., з коліна - 4 хв., стоячи - 5 хв. На пробні постріли - 3 хв.
При стрільбі дозволяється використовувати ремінь, не відокремлюючи його від зброї. Вогонь ведеться з руки, забороняється опір зброєю в поверхню вогневої позиції, а також торкатися сторонніх предметів під час стрільби. При стрільбі стоячи, дозволяється використовувати сумку магазина (як опір) для ліктя руки, пересуваючи її по ременю, не повертаючи. При спорядженні магазину більше 15 набоїв та за постріл на вогневому рубежі без команди, учасник усувається від подальшої здачі іспитів. При наявності зайвих пробоїн у мішені учасника не з його вини, йому надається можливість повторного виконання вправи з відповідного положення. При виконанні пострілу (пострілів) після команди "СТІЙ", учаснику знімається краще (кращі) влучення. У разі затримки чи інших технічних неполадок зброї, незалежних від учасника, за рішенням головного судді йому надається право повторного виконання вправи із того положення, у якому була затримка.
При виконанні вправи учаснику забороняється використовувати будь-які підкладки та проводити конструктивні зміни зброї. Натяг спуску курка – не менше 2 кг.
Особисте місце визначається за кращою кількістю балів, нарахованих згідно з таблицею. При однакових показниках у двох і більше учасників – за більшою кількістю 10, 9 і т.д.
Мінімально допустимий результат у вправі – 113 очок.
Вправа з ПМ
Форма одягу - польова. Вправа виконується з пістолета на відстані 15 м з переносом вогню по трьох нерухомих мішенях № 4 (грудна фігура з колами), 2 серії по 6 пострілів, по 2 постріли в кожну мішень (2x6). Час на виконання вправи - 25 сек.
Порядок виконання вправи: 2 магазини споряджено по 6 набоїв, один магазин знаходиться в кобурі, інший - у рукоятці пістолета, пістолет у кобурі на запобіжнику. За командою судді "Вогонь", учасник дістає пістолет із кобури, знімає із запобіжника, досилає патрон у патронник і розпочинає стрільбу, відстрілявши першу серію (3x2), самостійно проводить заміну магазина і продовжує стрільбу. Напрямок переносу вогню - довільний.
При виконанні пострілу після команди "СТІЙ", учаснику знімається краща пробоїна. При затримках під час виконання стрільби не з вини учасника, за рішенням судді вправа повторюється. Стрільба ведеться з однієї або двох рук.
Особисте місце визначається за найбільшою кількістю балів, нарахованих учаснику за результатами стрільби, згідно з таблицею. У разі однакових результатів у двох та більше учасників краще місце визначається за більшою кількістю 10, 9 і т.д.
Мінімальний пороговий рівень виконання вправи – 83 очка.

Рукопашний бій
Учасники демонструють техніку виконання прийомів рукопашного бою відповідно до вимог програми та правил з рукопашного бою.
Порядок виходу учасників для демонстрації техніки прийомів рукопашного бою визначається жеребкуванням. Кожен учасник обирає асистента самостійно.
Учасник, який виконує прийоми, підходить до суддівського столу, бере білет і, не знайомлячись з його змістом, передає арбітру. Після цього займає вихідне положення на майданчику за вказівкою судді. Асистент, одержавши завдання від судді при учасниках, займає вихідне положення за спиною учасника, який виконує прийоми рукопашного бою. Для заліку визначається п’ять прийомів з різних розділів рукопашного бою.
Після команди судді при учасниках "До бою - готуйсь", асистент вибирає дистанцію, необхідну для проведення атакуючої дії, і приймає бойову стійку. Після команди "Прийом" виконує її, але після того, як учасник, який демонструє захисні дії, повернувся до нього обличчям і прийняв стійке положення.
Після команди судді при учасниках "Відпустити захват" або "Стій", учасники повинні припинити всі дії і повернутись у вихідне положення.
У випадку помилки, якої припустився асистент, за рішенням заступника головного судді (арбітра) учаснику, який демонструє техніку прийомів, надається додаткова спроба з іншим рівнозначним завданням.
По закінченні виступів учасники займають вихідне положення в центрі майданчика обличчям до суддівського столу і чекають оголошення результатів виступу. Визначення оцінки за кожен прийом, кваліфікація помилок при виконанні прийомів та визначення загальних результатів проводиться згідно з діючими правилами з рукопашного бою.
Суддівство проводиться відкритим способом у складі 3-5 суддів. Прийом оцінюється “виконано” або ”не виконано”.
Оцінюючи виступ учасників, суддя визначає якість виконання прийомів чи дій відповідно вимог програми та правил із рукопашного бою. Прийом вважається виконаним, якщо він виконаний відповідно з описом, у бойовому темпі та доведений до завершення.
Якщо учасник внаслідок розгубленості або непідготовленості не виконав прийом чи захисні дії, або виконав прийом з грубими помилками, то він не оцінюється.
Із п’яти прийомів допускається невиконання лише одного.
При невиконанні двох і більше прийомів, учасник знімається з подальшого складання іспитів. Результати виконання прийомів рукопашного бою є кваліфікаційним допуском учасників до участі у змаганнях з універсального бою.
До змагань з універсального бою допускаються учасники, які за підсумками виконання вправ набрали не менше 400 балів з 5 видів програми та виконали мінімальні порогові нормативи.

Універсальний бій
Змагання є силовим спортивним двоборством.
Перший вид двоборства - подолання штучних та природних перешкод зі стрільбою, метанням ножів та саперних лопаток.
Другий - поєдинок у ринзі. Тривалість поєдинку - три хвилини чистого часу. Змагання проводяться згідно з правилами з універсального бою, за змішаною системою. Учасники розподіляються на чотири вагові категорії: до 70 кг, до 77 кг, до 85 кг та понад 85 кг. Форма одягу для подолання перешкод – польова без головного убору з пістолетом та двома магазинами, які споряджені по 6 набоїв кожен. Один магазин у рукоятці пістолета, другий – у кобурі, пістолет на запобіжнику. Екіпіровка учасників в ринзі – згідно правил змагань з універсального бою.
Порядок проведення змагань
Згідно з жеребкуванням, яке проводиться один раз, учасники зустрічаються між собою у вагових категоріях.
Подолання перешкод
Після старту учасники долають 100 м, потім, долаючи елементи смуги перешкод по двох напрямках, прибувають на рубіж де виконують метання ножа і саперної лопатки на відстані 5 м, в мішень №8 (ростова фігура). Зараховується пряме попадання з фіксацією ножа і лопатки в мішені. Метання ножа і лопатки обов’язкове. При невлученні в мішень учасник отримує по 7 штрафних секунд за кожен промах, які додаються йому до загального часу подолання перешкод. Подолавши смугу перешкод, учасники прибувають на вогневий рубіж, де виконують вправу з пістолета по спеціальній мішені (чорне коло діаметром 30 см). Вправа виконується на дистанції 15 м, з переносом вогню по трьох нерухомих спеціальних мішенях (2 серії по 6 пострілів, по 2 постріли в кожну мішень). Час на виконання вправи – 25 сек. З прибуттям учасника на вогневий рубіж, суддя подає команду “Вогонь” і вмикає секундомір. Учасник дістає пістолет з кобури, знімає його із запобіжника, досилає патрон у патронник і починає стрільбу по трьох мішенях, по два постріли в кожну. Відстрілявши першу серію, самостійно проводить заміну магазина і продовжує стрільбу. Напрямок переносу вогню – довільний. Виконання вправи дозволяється з однієї або двох рук.
При виконанні пострілу (пострілів) після команди “Стій”, учаснику знімаються пробоїни, кількість яких відповідає кількості пострілів після команди “Стій”. У разі затримок під час стрільби не з вини учасника, за рішенням головного судді вправа повторюється в кінці проведення змагань, але не раніше ніж через 20 хв. після фінішу. Час фінішу на смузі перешкод рахується по останньому заліковому пострілу.
За кожен промах або не виконання пострілу (пострілів) у заліковий час, учаснику нараховується 5 сек. штрафного часу, які додаються до загального часу подолання смуги перешкод.
При неподоланні однієї з перешкод із трьох спроб учасник знімається з подальших іспитів.
Місця учасникам з подолання смуги перешкод визначаються за найменшим часом показаним учасниками з урахуванням результатів стрільби та метання. У випадку однакового часу у двох та більше учасників – за кращим результатом у стрільбі.
Поєдинки в ринзі
Поєдинок у ринзі проводиться за правилами універсального бою (фул контакт) і складається з одного раунду – 3 хв. чистого часу. Змагання проводяться за змішаною системою. У випадку, коли у ваговій категорії більше 15 чол., проводиться одне коло змагань за олімпійською системою (з вибуттям учасників після першої поразки), далі змагання проводяться за круговою системою з вибуттям учасників після двох поразок.
Результати поєдинків та місця учасникам у змаганнях другого виду двоборства визначаються згідно правил з універсального бою.
Загальне місце у двоборстві визначається за найменшою сумою місць, зайнятих учасниками за результатами двох видів (подолання перешкод та поєдинків у ринзі). В разі однакової суми місць, перевага віддається учаснику, у якого краще місце в одному із видів двоборства, далі – за кращим результатом у поєдинках.

6. Порядок отримання Крапового берета
6.1. Право носити Краповий берет надається:
військовослужбовцям, які успішно склали кваліфікаційні іспити на другому етапі відповідно до цього Положення;
за мужність і відвагу, проявлені при виконанні військового обов’язку у бойових діях і спеціальних операціях;
при отриманні важких поранень каліцтва або контузії під час проведення спеціальних операцій або в ході бойових дій, які не дозволяють за станом здоров’я проходити іспити;
військовослужбовцям управлінь територіальних командувань, Головного управління внутрішніх військ та іншим особам - за особливі заслуги та вагомий внесок в удосконалення професійної підготовки особового складу та розвиток підрозділів спеціального призначення.
6.2. За підсумками кваліфікаційних іспитів видається наказ командувача внутрішніх військ МВС, яким затверджуються результати іспитів та списки військовослужбовців, які отримали право носіння Крапового берета.
Власником Крапового берета стає військовослужбовець, який за підсумками виконання норм та вимог цього Положення в сумі отримав не менше 400 балів з 5 видів програми іспитів, виконав мінімальні порогові нормативи та за підсумками універсального бою увійшов до 70% кращих учасників у своїй ваговій категорії.
Власники Крапових беретів, залежно від результатів змагань з універсального бою, розподіляються на кваліфікаційні рівні:
"Майстер спецназу" - присвоюється учаснику, який увійшов до 20% кращих військовослужбовців у своїй ваговій категорії;
"Фахівець спецназу І класу" - присвоюється учаснику, який увійшов до 40% кращих у своїй ваговій категорії;
"Фахівець спецназу II класу" - присвоюється решті учасникам.
Абсолютний переможець змагань (кращий спецназівець внутрішніх військ) визначається серед переможців із універсального бою у вагових категоріях за найбільшою сумою балів, набраних ними у вправах за Програмою змагань. Таким же чином визначаються місця всім іншим військовослужбовцям згідно з їх кваліфікаційним рівнем та за сумою балів, набраних у змаганнях.
Військовослужбовці, які успішно склали іспити, нагороджуються грошовою премією в розмірі за рішенням командувача внутрішніх військ МВС України залежно від їх кваліфікаційного рівня.
6.3. Краповий берет вручається військовослужбовцю в урочистій обстановці перед строєм. До особового складу доводиться наказ командувача внутрішніх військ про підсумки кваліфікаційних іспитів, після чого, проводиться церемонія вручення Крапового берета. Він вручається командиром військової частини або Головою Ради Крапових беретів. Військовослужбовець, отримавши Краповий берет, повертається обличчям до строю, опускається на праве коліно, тримаючи берет руками, цілує його, встає та одягає. Після чого прикладає руку до головного убору і промовляє: "Служу українському народу". Разом з беретом йому вручається посвідчення встановленого зразка та спеціальний нагрудний знак відповідної кваліфікації.

7. Порядок позбавлення Крапового берета
7.1. Військовослужбовець може бути позбавлений Крапового берета за:
проступки, які дискредитують військовослужбовця внутрішніх військ;
систематичне порушення військової дисципліни;
перевищення допустимих мір самозахисту;
невиконання обов'язків члена Ради Крапових беретів;
допущення нестатутних взаємовідносин;
зниження результатів фізичної або спеціальної підготовки;
інші проступки, допущені як у службовий, так і в позаслужбовий час.
7.2. Питання про позбавлення Крапового берета військовослужбовця обговорюється та вирішується на засіданні Ради Крапових беретів. За клопотанням Ради командувач внутрішніх військ приймає рішення, після чого видається його наказ про позбавлення Крапового берета.
7.3. Військовослужбовець, позбавлений Крапового берета, на повторну участь до випробувань не допускається.
7.4. У випадку позбавлення військовослужбовця Крапового берета у зв'язку зі зниженням результатів фізичної або спеціальної підготовки Рада Крапових беретів може допускати його на повторні кваліфікаційні випробування не раніше ніж через рік після позбавлення берета.


Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

Вообще если быть до конца откровенным, то пуля выпущенная из ПМ (Пистолет который все умники тут ругают) "успокоит" владельца любого берета.

И судя по всему этот берет является просто подтверждением высокого уровня духа и физ.подготовки специалиста.


Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest прапор-59

Изделие 202 пишет:

Вообще если быть до конца откровенным, то пуля выпущенная из ПМ (Пистолет который все умники тут ругают) "успокоит" владельца любого берета.

И судя по всему этот берет является просто подтверждением высокого уровня духа и физ.подготовки специалиста.

Чё то я не понял, что название темы называлось " Что больнее убивает краповый берет или пистолет ПМ" :huh:

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

прапор-59 пишет:

Чё то я не понял, что название темы называлось " Что больнее убивает краповый берет или пистолет ПМ" :huh:


Нет , я просто на тему объективной оценки, что есть из себя профессионал-военный, который сдал такой сложный экзамен по моральной и физической подготовке.

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest whitedeath

Изделие 202 пишет:

Нет , я просто на тему объективной оценки, что есть из себя профессионал-военный, который сдал такой сложный экзамен по моральной и физической подготовке.

Следуя Вашей логике РПГ успокоит любого владельца ПМ-а. :lol:

А по поводу сдачи, да это действительно очень почетный символ в СпН.
Несдавшие даже не имеют права трогать берет.
Мой сослуживец на дембель пошел пойзже, чтобы поучавствовать в сдаче.
Лично я учавствовал в сдаче, к сожалению не успешно.

вобщем вот

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

whitedeath пишет:

А по поводу сдачи, да это действительно очень почетный символ в СпН.
Несдавшие даже не имеют права трогать берет.

Простите за занудство, но меня берут сильные сомнения, что Краповый берет является почётным символом СпНаза ГРУ… Если же пишите про ВВ, так и указывайте. Не надо всех в одну кучу сваливать.

Не надо воспринимать мои слова как выпад, просто живя в Лефортово я насмотрелся на клоунаду, когда в одном строю находятся военнослужащие в разных головных уборах: и краповики и зеленые береты и кепки… Если так необходимо было создать нематериальную мотивацию для военнослужащих ВВ – флаг на встречу, только если срочник ВВ может сдать данный тест (т.е. тест требует только личной физ. и тактической подготовок), то офицер развед. подразделения ВДВ, СпНаза ГРУ, ФСБ или ГУИНА тем паче сдаст этот тест. Просто кроме МВД у всех остальных ведомств хватило такта и способов мотивации своих военнослужащих без подобного пиара.
Я понимаю, что для СпНаза ВВ это символ личного отличия, но давайте не будем обобщать…

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest whitedeath

beerrat пишет:

Простите за занудство, но меня берут сильные сомнения, что Краповый берет является почётным символом СпНаза ГРУ… Если же пишите про ВВ, так и указывайте. Не надо всех в одну кучу сваливать.

Не надо воспринимать мои слова как выпад, просто живя в Лефортово я насмотрелся на клоунаду, когда в одном строю находятся военнослужащие в разных головных уборах: и краповики и зеленые береты и кепки… Если так необходимо было создать нематериальную мотивацию для военнослужащих ВВ – флаг на встречу, только если срочник ВВ может сдать данный тест (т.е. тест требует только личной физ. и тактической подготовок), то офицер развед. подразделения ВДВ, СпНаза ГРУ, ФСБ или ГУИНА тем паче сдаст этот тест. Просто кроме МВД у всех остальных ведомств хватило такта и способов мотивации своих военнослужащих без подобного пиара.
Я понимаю, что для СпНаза ВВ это символ личного отличия, но давайте не будем обобщать…


Да я согласен, что это знак отличия СпН ВВ.
По поводу Лефортово, я как раз там и служил, на улице красноказарменной.
Поправочка - береты не зеленые, а оливковые.
А в кепках - учебка. Многие из них продолжат службу в других частях. Береты дают после окончания учебки.
На некоторых сдачи к нам приезжали офицеры ВДВ и сдавали.

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest прапор-59

beerrat пишет:

Простите за занудство, но меня берут сильные сомнения, что Краповый берет является почётным символом СпНаза ГРУ… Если же пишите про ВВ, так и указывайте. Не надо всех в одну кучу сваливать.

Не надо воспринимать мои слова как выпад, просто живя в Лефортово я насмотрелся на клоунаду, когда в одном строю находятся военнослужащие в разных головных уборах: и краповики и зеленые береты и кепки… Если так необходимо было создать нематериальную мотивацию для военнослужащих ВВ – флаг на встречу, только если срочник ВВ может сдать данный тест (т.е. тест требует только личной физ. и тактической подготовок), то офицер развед. подразделения ВДВ, СпНаза ГРУ, ФСБ или ГУИНА тем паче сдаст этот тест. Просто кроме МВД у всех остальных ведомств хватило такта и способов мотивации своих военнослужащих без подобного пиара.
Я понимаю, что для СпНаза ВВ это символ личного отличия, но давайте не будем обобщать…

Лично Вы сдали на краповый берет...? Если нет, то это все пустая болтовня!

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

прапор-59 пишет:

Лично Вы сдали на краповый берет...? Если нет, то это все пустая болтовня!

Будьте так любезны, про пустую болтовню - поподробней... Вы, когда пишите ответ, пишите так, что бы было понятно, что Вы вкладываете в своё сообщение. Что в ВДВ к краповому берету относятся без пафоса - спросите любого, кто служил, хотя бы срочную, в ВДВ или СпНазе ГРУ...

По поводу офицеров ВДВ, сдававших на берет - простите, но это ЗАПРЕЩЕНО самим положением о сдаче на берет.

Положение «О квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета»

«краповый берет является симво­лом подразделений специального на­значения внутренних войск МВД России и носится только теми воен­нослужащими, которые достойны дан­ного права по своим профессиональ­ным, физическим и моральным каче­ствам»

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

прапор-59 пишет:

Лично Вы сдали на краповый берет...? Если нет, то это все пустая болтовня!

Не видел ни одного обладателя голубого берета, мечтающего стать краповым...
Люди мы взрослые, может не будем причинными местами меряться?
Каждому свое.
Но... так... к размышлению... СпН ГРУ (который ПЕРВЫЙ изначально именовался "спецназ") ни разу не азывал себя антитерорристическим подразделением...

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest прапор-59

saber пишет:

Не видел ни одного обладателя голубого берета, мечтающего стать краповым...
Люди мы взрослые, может не будем причинными местами меряться?
Каждому свое.
Но... так... к размышлению... СпН ГРУ (который ПЕРВЫЙ изначально именовался "спецназ") ни разу не азывал себя антитерорристическим подразделением...

Про что я и говорю, тема как называется? При чем тут отношение ВДВ к краповому берету?

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

Многие из них продолжат службу в других частях. Береты дают после окончания учебки.поясните ...дают какие береты?

На некоторых сдачи к нам приезжали офицеры ВДВ и сдавали.


По поводу офицеров ВДВ, сдававших на берет - простите, но это ЗАПРЕЩЕНО самим положением о сдаче на берет.beerrat нам брат ...но истина дороже B)

....нечто подобное имело место ...но быстро закончилось
ВДВшники правда не сдавали ...исключение делалось только для представителей спец.подразделений других ведомств.Но в 1998 году этого уже точно не было

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest whitedeath

Bronco пишет:

поясните ...дают какие береты?
beerrat нам брат ...но истина дороже B)

....нечто подобное имело место ...но быстро закончилось
ВДВшники правда не сдавали ...исключение делалось только для представителей спец.подразделений других ведомств.Но в 1998 году этого уже точно не было


Береты после учебки оливковые.
Еще раз повторяю. конкретно в нашей части 8 ОСН "Русь". В периуд с 1998 по 2000 год была точно одна сдача, где принимали участие офицеры ВДВ.
Не надо мне рассказывать можно или нельзя, я говорю о конкретном факте. Все остальное лирика... :)

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

Береты после учебки оливковые.


за "Русь" не скажу ...но в подразделениях Северо-Запада на право ношения оливкового берета тоже сдают к/экзамен

я уже выкладывал на сайте фото с одной из сдач

http://www.spec-naz.org/forum//index.php?showtopic=4090

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

периуд с 1998 по 2000 год была точно одна сдача, где принимали участие офицеры ВДВ.
Не надо мне рассказывать можно или нельзя, я говорю о конкретном факте. Все остальное лирика...


...допустим я не утверждаю что такого не было ...я говорю что за 98 год не слышал :) На предмет всего остального то тут решает "братство"

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

whitedeath пишет:

Береты после учебки оливковые.
Еще раз повторяю. конкретно в нашей части 8 ОСН "Русь". В периуд с 1998 по 2000 год была точно одна сдача, где принимали участие офицеры ВДВ.


Простите, но стало интересно...
А можете уточнить, где именно (географически) проходила сдача с участием ВДВшников. И звания участников от ВДВ (я так понял, что Вы были очевидцем этой сдачи). Сдача весенняя или осенняя? ВДВшники бежали в "Сферах" или в ЗШ 6Б7-1, оружие предоставлялось Русью или они прибыли со своим? Бежали со всеми или отдельным тестом? Если известно, то из какой части они были?
Если я ничего не путаю, то 8-ка в 1999 году была в Дагестане, потом - Чечня. Но сдачи, опять же если правильно помню, проводились и в Чехопотамии...

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest DoktorBraun

Салют всем! Интересный спор. :rolleyes: Хотелось бы тоже поучаствовать. Все это конечно красиво. Настоящие мужчины получают берет - символ мужества. Чтобы заслужить право его ношения(крапового берета) нужно пройти испытания. :angry:
Вот проблема-то: своим Указом президент Путин утвердил, что военнослужащие частей и подразделений специального назначения ВВ МВД РФ носят головной убор - берет крапового цвета.
Это установил Верховный Главнокомандующий РФ. Все!!!
Если боец попал в часть СпН ВВ МВД, ему ОБЯЗАНЫ по нормам снабжения этот берет выдать. Извините братишки из СпН ВВ МВД, это сермяжная правда. :o
И еще в тему: не дать бойцу положенный ему по Указу президента краповый берет(любому военнослужащему СпН ВВ МВД), это всеравно что не дать бойцу любого рода войск часть установленной формы одежды. Ну типа того: ты не заслужил носить фуражку с кокардой :blink: , поэтому носи пионерскую панамку :P :lol: , пока мы, то есть настоящие служаки, тебе не разрешим носить эту самую фуражку. :o :blink: Я думаю так: Если уж из учебки попал в часть или подразделение СпН ВВ МВД, то ты заслужил это право, как и право носить этот берет.
Ну а остальные цветные береты - зеленые любых оттенковв войсках МВД, кроме оливкового, если я правильно прочитал этот Указ президента), просто художественный свист НАЧАЛЬНИКОВ от МВД.
Братишки, извините меня, я так жестко выразился в отношении всех беретов войск МВД, но это все в соответствии с Указом Верховного Главнокомандующего. B) Есть возможно свои, внутренние приказы по ВВ МВД, но это уже прямо вразрез с Указом.


Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

Но сдачи, опять же если правильно помню, проводились и в Чехопотамии...


....большая часть беретов в то время выдавалась без сдачи ...а решением "братства" за боевые заслуги или по тяжелому ранению

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

А можете уточнить, где именно (географически) проходила сдача с участием ВДВшников. И звания участников от ВДВ (я так понял, что Вы были очевидцем этой сдачи). Сдача весенняя или осенняя? ВДВшники бежали в "Сферах" или в ЗШ 6Б7-1, оружие предоставлялось Русью или они прибыли со своим? Бежали со всеми или отдельным тестом? Если известно, то из какой части они были?


beerrat ...в принципе я лично ни чему не удивляюсь :) ....если бывают "коммерческие стрельбы" ...то почему не провести "коммерческую сдачу" ...или сдачу "за уважуху" для братьев по оружию B) Простите меня грешного за богохульство...

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

Если это было в Чечне, то это можно понять - что бы не простаивать, в частном порядке. Опять же оружие не надо шхерить по пути на сдачу... По соседски поучаствовали... Если это ППД (Красноказарменная ул. д.8), то сдача проходила в Балашихе. Добраться туда с личным оружием и снарягой ВДВшникам (кто вокруг Москвы? 45, 119 полки ВДВ, от СпНаза - 23 и 27 бригады) было бы проблематично. Если ещё дальше добираться - то вааще... Выдача оружия и снаряги на месте сдачи - скорее странно...


Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest whitedeath

beerrat пишет:

Простите, но стало интересно...
А можете уточнить, где именно (географически) проходила сдача с участием ВДВшников. И звания участников от ВДВ (я так понял, что Вы были очевидцем этой сдачи). Сдача весенняя или осенняя? ВДВшники бежали в "Сферах" или в ЗШ 6Б7-1, оружие предоставлялось Русью или они прибыли со своим? Бежали со всеми или отдельным тестом? Если известно, то из какой части они были?
Если я ничего не путаю, то 8-ка в 1999 году была в Дагестане, потом - Чечня. Но сдачи, опять же если правильно помню, проводились и в Чехопотамии...

Сдача происходила как всегда, началась от Одона и до деревни Новая. Блин про звания врать не буду, они же в зеленку все для сдачи переодевались. (по моему был майор). Вспомнил, потому-что наш командир группы сказал, что приехали с ВДВ. Все обмундирование и оружие предоставляла Русь.
Бежали со всеми, рукопашка тоже со всеми, высотка ОШП все со всеми. Часть точно не знаю.
Какая сдача не помню, я тогда еще на первом годе службы был, в сдачах не учавствовал. Значит 1998 год :) . Может быть к дню рождения отряда - 1 августа, но не точно...
Да в 99 были в Даге, потом в Чечне (Чечню я не застал - ушел на ДМБ). В даге была сдача, сдавали срочники и молодые офицеры. Часть "штабных" приехала с Дага в беретах. "За боевые заслуги" :lol:


beerrat пишет:

Если это было в Чечне, то это можно понять - что бы не простаивать, в частном порядке. Опять же оружие не надо шхерить по пути на сдачу... По соседски поучаствовали... Если это ППД (Красноказарменная ул. д.8), то сдача проходила в Балашихе. Добраться туда с личным оружием и снарягой ВДВшникам (кто вокруг Москвы? 45, 119 полки ВДВ, от СпНаза - 23 и 27 бригады) было бы проблематично. Если ещё дальше добираться - то вааще... Выдача оружия и снаряги на месте сдачи - скорее странно...

Не Вы не поняли. Они приехали в отряд. Там им выдали обмундирование. и потом со всеми на нашем транспорте выдвинулись к одону.

А да чуть не забыл, бежали в сферах.
Че такое ЗШ 6Б7-1 я не знаю (
отклонения от нормальной сдачи у них помоему было только одно - они крутили свои като. А может еще высотка у них чуть-чуть отличалась....

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

Спасибо.
ЗШ 6Б7-1 - Защитный Шлем (такой закос под НАТО с "оттопыренными ушами" для возможности установки радионаушников(оголовья)).
Простите, а участникам сдачи выдавался патрон для проверки сохранения боеготовности оружия в время марш-броска (кросса)? Т.е. после прохождения дистанции в контрольное время сдающий производил досылание патрона в патронник и выстрел или нет? В случае отказа оружия прохождение дистанции не засчитывалось... Или у Вас не было подобного..


Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:
Guest whitedeath

beerrat пишет:

Спасибо.
ЗШ 6Б7-1 - Защитный Шлем (такой закос под НАТО с "оттопыренными ушами" для возможности установки радионаушников(оголовья)).
Простите, а участникам сдачи выдавался патрон для проверки сохранения боеготовности оружия в время марш-броска (кросса)? Т.е. после прохождения дистанции в контрольное время сдающий производил досылание патрона в патронник и выстрел или нет? В случае отказа оружия прохождение дистанции не засчитывалось... Или у Вас не было подобного..

Да именно так и было.
Если не просходил выстрел, можно было попробывать дослать патрон, если и поэсле этого не происходил выстрел, боец снимался со сдачи....

Да и еще. Сначало марш бросок, потом ОШП, а потом уже проверка боеготовности оружия..

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

Сдача происходила как всегда, началась от Одона и до деревни Новая. Б


....сдача у вас проходила в один этап (за день) или за два( два дня)?

Поделиться


Ссылка на пост
Поделиться на этих сайтах:

Зарегистрируйтесь или войдите для ответа

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе, чтобы оставить сообщение

Зарегистрироваться

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это легко!

Создать новый аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Входите.

Войти

  • Тему читают:   0 пользователей

    Никто из зарегистрированных пользователей не просматривает эту страницу.